egregius.be

Urban Exploration, PHP and others…

LUA Pass2php

Deze code gekregen van tweaker Intellium en verder uitgewerkt tot het helemaal past binnen mijn noden.

Grootste verschil met de oude code is vooral de snelheid.
Voorheen werd mijn php script opgeroepen door Domoticz, nadat Domoticz klaar was met al zijn dingen te doen. Door het nu vanuit LUA te triggeren wordt het script meteen uitgevoerd.
Waar het voorheen 500 tot 1200msec duurde voordat er geschakeld werd is dat nu slecht 80msec.

Anyway, de code:

Download deze 2 bestanden en plaats ze in de Domoticz scripts folder:
JSON.lua ee5_base64.lua

Maak in Domoticz Events een device lua script, pas eventueel de foldernamen aan.

JSON = (loadfile '/volume1/@appstore/domoticz/var/scripts/lua/JSON.lua')()
base64 = loadfile('/volume1/@appstore/domoticz/var/scripts/lua/ee5_base64.lua')()
enc_devicechanged      = base64.encode(JSON:encode(devicechanged))
enc_otherdevices      = base64.encode(JSON:encode(otherdevices))
enc_otherdevices_idx    = base64.encode(JSON:encode(otherdevices_idx))
enc_otherdevices_lastupdate = base64.encode(JSON:encode(otherdevices_lastupdate))
os.execute( '/volume1/web/secure/pass2php.php "device" "' ..enc_devicechanged.. '" "' ..enc_otherdevices.. '" "' ..enc_otherdevices_idx.. '" "' ..enc_otherdevices_lastupdate.. '" &')
commandArray = {}
return commandArray

Maak een php bestand met de naam uit os_execute hierboven.

#!/usr/bin/php
<?php 
error_reporting(E_ALL);
ini_set("display_errors","on");
setlocale(LC_ALL,'nl_NL.UTF-8');
setlocale(LC_ALL,'nld_nld');
date_default_timezone_set('Europe/Brussels');
$d=new logic;
$d->c=json_decode(base64_decode($argv[2]),true);
$d->s=json_decode(base64_decode($argv[3]),true);
$d->i=json_decode(base64_decode($argv[4]),true);
$d->t=json_decode(base64_decode($argv[5]),true);
$d->a=$d->s[key($d->c)];
$devidx	= $d->i[key($d->c)];
if(isset($d->events[$devidx])) call_user_func(array($d,$d->events[$devidx]));
class domoticz {
	function __construct(){
		$time=$_SERVER['REQUEST_TIME'];
		$this->api="http://127.0.0.1:8084/";
		$this->denon='http://192.168.0.4';
		$this->ctx=stream_context_create(array('http'=>array('timeout' => 7,)));
		$this->applepass='password';
		$this->appledevice='939FEdWFh848REeBN1nZk0sD/ZHxYptWlD2zoKvGC1VYH405kSRqROHYVNSRzmWV';
		$this->appleid='appleid';
		$this->sms=false;
		$this->smsuser='user';
		$this->smspassword='password';
		$this->smsapi=1234567;
		$this->smstofrom=32470123456;
		$this->time=$time;
		$this->eensec=$time-1;
		$this->tweesec=$time-2;
		$this->driesec=$time-3;
		$this->vijfsec=$time-5;
		$this->tiensec=$time-10;
		$this->dertigsec=$time-29;
		$this->eenmin=$time-58;
		$this->tweemin=$time-118;
		$this->driemin=$time-178;
		$this->vijfmin=$time-298;
		$this->tienmin=$time-598;
		$this->halfuur=$time-1795;
		$this->eenuur=$time-3598;
		$this->tweeuur=$time-7198;
		$this->drieuur=$time-10795;
		$this->vieruur=$time-14395;
		$this->achtuur=$time-28795;
		$this->twaalfuur=$time-43190;
		$this->eendag=$time-82800;
		$this->zevenochtend=strtotime('7:00');
		$this->achtochtend=strtotime('8:00');
		$this->achtavond=strtotime('20:00');
		$t=microtime(true);
		$micro=sprintf("%03d",($t-floor($t))*1000);
		$this->stamp=strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S.", $t).$micro;
	}
	function sw($idx,$state="",$name=""){
		print $this->stamp." --- SWITCH ".$idx." ".$name." ".$state."
	";
		if(empty($state))file_get_contents($this->api."json.htm?type=command&param=switchlight&idx=".$idx."&switchcmd=Toggle");
		else file_get_contents($this->api."json.htm?type=command&param=switchlight&idx=".$idx."&switchcmd=".$state);
		usleep(250000);
	}
	function sl($idx,$level,$name=""){
		print $this->stamp." --- SET LEVEL ".$idx." ".$name." ".$level."
	";
		file_get_contents($this->api . "json.htm?type=command&param=switchlight&idx=".$idx."&switchcmd=Set%20Level&level=".$level);
		usleep(250000);
	}
	function ud($idx,$nvalue,$svalue,$name=""){
		print $this->stamp." --- UPDATE ".$idx." ".$name." ".$nvalue." ".$svalue."
	";
		file_get_contents($this->api . 'json.htm?type=command&param=udevice&idx='.$idx.'&nvalue='.$nvalue.'&svalue='.$svalue);
		usleep(250000);
	}
	function setradiator($name,$dif,$koudst=false){
		$setpoint=number_format($this->s[$name.'_set'],1)-ceil(number_format($dif,1)*3);
		if($koudst==true)$setpoint=number_format($this->s[$name.'_set']+3,1);
		if($setpoint>25)$setpoint=25.0;
		else if($setpoint<4)$setpoint=4.0;
		return number_format($setpoint,1);
	}
	function telegram($msg,$silent=true,$to='Guy'){
		if($to=='Kirby')$telegramchatid=12345678;else $telegramchatid=87654321;
		file_get_contents('https://api.telegram.org/bot123456789:AAEZ-xCRhO-RBfUqICiJs6q9A_1YIr9irxI/sendMessage',false,stream_context_create(array('http'=>array('method'=>'POST','header'=>"Content-Type:application/x-www-form-urlencoded\r\n",'content'=>http_build_query(array('chat_id'=>$telegramchatid,'text'=>$msg,'disable_notification'=>$silent)),),)));
		usleep(250000);
	}
	function ios($msg){
		include ("findmyiphone.php");
		$fmi=new FindMyiPhone($this->appleid,$this->applepass);
		$fmi->playSound($this->appledevice,$msg);
		usleep(250000);
	}
	function sms($msg){
		file_get_contents('http://api.clickatell.com/http/sendmsg?user='.$this->smsuser.'&password='.$this->smspassword.'&api_id='.$this->smsapi.'&to='.$this->smstofrom.'&text='.urlencode($msg).'&from='.$this->smstofrom.'');
		usleep(250000);
	}
	function cset($name,$value){
		file_put_contents('/volume1/web/logs/'.$name.'.cache',$value);
		usleep(10000);
	}
	function cget($name){
		if(file_exists('/volume1/web/logs/'.$name.'.cache')===true)$reply=file_get_contents('/volume1/web/logs/'.$name.'.cache');
		else $reply=0;
		return $reply;
	}
	function pingDomain($domain,$port){
		$file=fsockopen($domain,$port,$errno,$errstr,3);
		$status=0;
		if(!$file) $status=-1;
		else {fclose($file);$status=1;}	
		return $status;
	}
	function RefreshZwave($node,$name='auto',$device=''){
		$this->cset('timerefresh-'.$device,$this->time);
		$devices=json_decode(file_get_contents($this->api.'json.htm?type=openzwavenodes&idx=4'),true);
		for ($k=1;$k<=5;$k++){
			$result=file_get_contents($this->api.'ozwcp/refreshpost.html',false,stream_context_create(array('http'=>array('header'=>'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n','method'=>'POST','content'=>http_build_query(array('fun'=>'racp','node'=>$node)),),)));
			if($result==='OK'){
				$this->cset('timerefresh-'.$device,$this->time);
				break;
			}
			sleep(1);
		}
		if($this->cget('timedeadnodes')<$this->vijfmin){
			$this->cset('timedeadnodes',$this->time);
			foreach($devices as $node=>$data){
				if($node=="result"){
					foreach($data as $index=>$eltsNode){
						if($eltsNode["State"]=="Dead"&&!in_array($eltsNode['NodeID'],array(31,50,53,55))){
							$this->telegram('Node '.$eltsNode['NodeID'].' '.$eltsNode['Description'].' ('.$eltsNode['Name'].') marked as dead, reviving '.$this->ZwaveHasnodefailed($eltsNode['NodeID']));
							sleep(3);
							$this->Zwavecancelaction();
						}
					}
				}
			}
		}
	}
	function ZwaveHasnodefailed($node){
		for ($k=1;$k<=5;$k++){
			sleep(1);
			$result=file_get_contents($this->api.'ozwcp/admpost.html',false,stream_context_create(array('http'=>array('header'=>'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n','method'=>'POST','content'=>http_build_query(array('fun'=>'hnf','node'=>'node'.$node)),),)));if($result=='OK') break;sleep(1);
		}
	}
	function Zwavecancelaction(){
		file_get_contents($this->api.'ozwcp/admpost.html',false,stream_context_create(array('http'=>array('header'=>'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n','method'=>'POST','content'=>http_build_query(array('fun'=>'cancel')),),)));
	}
}
class logic extends domoticz {
	function __construct(){
		parent::__construct();
		//Maak array om functie op te roepen indien deze idx getriggerd werd
		$this->events=array(1=>'pirliving',
							2=>'poort',
							3=>'cron',
							4=>'minihall1s',
							6=>'cron',
							9=>'camvoordeur',
							10=>'denon',
							12=>'cron',
							13=>'cron',
							14=>'cron',
							15=>'cron',
							16=>'cron',
							18=>'miniliving1s',
							19=>'miniliving2s',
							20=>'miniliving3s',
							21=>'miniliving4s',
							22=>'miniliving1l',
							23=>'miniliving2l',
							24=>'miniliving3l',
							25=>'miniliving4l',
							59=>'belknop',
							72=>'miniliving1l',
							73=>'miniliving1s',
							74=>'miniliving2s',
							75=>'miniliving3l',
							76=>'deurbel',
							78=>'werkbladtuin',
							87=>'hallzolder',
							98=>'lichtbadkamer',
							122=>'inkomvoordeur',
							141=>'SDliving',
							147=>'cron',
							148=>'raamliving',
							150=>'pirliving',
							152=>'pirkeuken',
							153=>'pirkeuken',
							154=>'pirgarage',
							158=>'water',
							163=>'garageterras',
							172=>'achterdeur',
							196=>'SDalex',
							205=>'minihall1s',
							206=>'minihall2s',
							207=>'minihall3s',
							208=>'minihall4s',
							209=>'minihall1l',
							210=>'minihall2l',
							211=>'minihall3l',
							212=>'minihall4l',
							216=>'SDkamer',
							225=>'SDbadkamer',
							231=>'deurbadkamer',
							238=>'SDzolder',
							244=>'cron',
							246=>'cron',
							247=>'pirinkom',
							249=>'pirhall',
							278=>'cron',
							282=>'wasbakkookplaat',
							293=>'cron',
							308=>'alex',
							320=>'keukenzolderg',
							330=>'cron',
							343=>'camoprit',
							350=>'SDtobi',
							356=>'cron',
							379=>'sirene',
							412=>'cron',
							437=>'remotewater');
						}
//$this->a = status van de idx die deze functie opriep
//$this->s = array met alle device statussen
//$this->t = array met alle last update tijdstippen
//$this->i = array met alle idx van de devices
function achterdeur(){
	if($this->a=="On"){
		if(($this->s['weg']=='On'||$this->s['slapen']=='On')&&$this->s['meldingen']=='On'){
			if($this->cget('timealertachterdeur')<$this->eenmin){
				$this->sw($this->i['sirene'],'On');
				$msg='Achterdeur open om '.$this->t['achterdeur'];
				$this->cset('timealertachterdeur',$this->time);
				$this->telegram($msg);
				$this->ios($msg);
				if($this->sms===true)$this->sms($msg);
			}
		}
	}
}
function alex(){
	if(filter_var($this->a,FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT)==20)$this->sl($this->i['alex'],0,'dimmer Alex');
}
function belknop(){
	if($this->a=="On"&&$this->s['meldingen']=='On'&&$this->s['slapen']=='Off'){
		if($this->cget('timetelegramdeurbel')<$this->eenmin){
			$this->cset('timetelegramdeurbel',$this->time);
			if($this->s['weg']=='Off'&&$this->s['slapen']=='Off')$this->sw($this->i['deurbel'],'On','deurbel');
			$this->telegram('Deurbel',false);
			$this->telegram('Deurbel',false,'Kirby');
			file_get_contents('http://192.168.0.11/telegram.php?snapshot=true',false,$this->ctx);
			if($this->s['weg']=='Off'&&$this->s['slapen']=='Off')shell_exec('/volume1/web/secure/picam1.sh &');
		}
		$this->ud($this->i['belknop'],0,'Off','belknop reset');
	}
}
function camvoordeur(){
	if($this->s['meldingen']=='On'&&$this->s['slapen']=='Off'){
		if($this->cget('timetelegrammotionvoordeur')<$this->tweemin){
			$this->cset('timetelegrammotionvoordeur',$this->time);
			//$this->sw($this->i['deurbel'],'On','beweging voordeur bel');
			$this->telegram('Motion Cam Voordeur',false);$this->telegram('Motion Cam Voordeur',false,'Kirby');
			if($this->s['weg']=='Off')shell_exec('/volume1/web/secure/picam1.sh');
			if($this->s['zon']=0)$this->sw($this->i['voordeur'],'On');}}}
function camoprit(){
	if($this->s['meldingen']=='On'){
		if($this->s['slapen']=='Off'){
			if($this->cget('timetelegrammotionoprit')<$this->tweemin){
				$this->cset('timetelegrammotionoprit',$this->time);
				$this->telegram('Motion Cam Oprit',false);
				$this->telegram('Motion Cam Oprit',false,'Kirby');
				if($this->s['weg']=='Off')shell_exec('/volume1/web/secure/picam3.sh');
				if($this->s['zon']<100)$this->sw($this->i['voordeur'],'On','voordeur');
			}
		}
	}
}
function denon(){
	if($this->a=="On"){
		$this->sw($this->i['denonpower'],'On','denonpower');
		sleep(20);
		for($x=0;$x<=10;$x++){
			sleep(1);
			$denon=json_decode(json_encode(simplexml_load_string(file_get_contents($this->denon.'/goform/formMainZone_MainZoneXml.xml?_='.time(),false, $this->ctx))), TRUE);
			if($denon['ZonePower']['value']!='ON') {
				file_get_contents($this->denon.'/MainZone/index.put.asp?cmd0=PutZone_OnOff%2FON&cmd1=aspMainZone_WebUpdateStatus%2F',false,$this->ctx);
				sleep(1);
				file_get_contents($this->denon.'/MainZone/index.put.asp?cmd0=PutZone_OnOff%2FON&cmd1=aspMainZone_WebUpdateStatus%2F&ZoneName=ZONE2',false,$this->ctx);
				sleep(1);
				file_get_contents($this->denon.'/MainZone/index.put.asp?cmd0=PutZone_InputFunction/TUNER',false,$this->ctx);
			} else break;
		}
	}else{
		file_get_contents($this->denon.'/MainZone/index.put.asp?cmd0=PutZone_OnOff%2FOFF&cmd1=aspMainZone_WebUpdateStatus%2F&ZoneName=ZONE2',false,$this->ctx);
		sleep(1);
		file_get_contents($this->denon.'/MainZone/index.put.asp?cmd0=PutZone_OnOff%2FOFF&cmd1=aspMainZone_WebUpdateStatus%2F',false,$this->ctx);
		sleep(3);
		$this->sw($this->i['denonpower'],'Off','denonpower');
	}
}
function deurbadkamer(){
	if($this->a=="Open"){
		if($this->s['slapen']=='Off'||($this->time>strtotime('6:00')&&$this->time<strtotime('12:00'))){if($this->s['lichtbadkamer1']=='Off')$this->sw($this->i['lichtbadkamer1'],'On','lichtbadkamer1');if($this->s['lichtbadkamer2']=='On')$this->sw($this->i['lichtbadkamer2'],'Off','lichtbadkamer2');}
		else {if($this->s['lichtbadkamer2']=='Off')$this->sw($this->i['lichtbadkamer2'],'On','lichtbadkamer2');if($this->s['lichtbadkamer1']=='On')$this->sw($this->i['lichtbadkamer1'],'Off','lichtbadkamer1');}}
	call_user_func(array($this,'cron'));}
function deurbel(){if($this->a=="On")$this->sw($this->i['deurbel'],'Off','Deurbel reset');}
function garageterras(){$this->RefreshZwave(24,'switch','garageterras');}
function hallzolder(){$this->RefreshZwave(7,'switch','hallzolder');}
function inkomvoordeur(){$this->RefreshZwave(12,'switch','inkomvoordeur');}
function keukenzolderg(){$this->RefreshZwave(49,'switch','keukenzolderg');}
function lichtbadkamer(){
	//if($this->a=="On"){}
	call_user_func(array($this,'cron'));
	$this->RefreshZwave(8,'switch','lichtbadkamer');
}
function minihall1s(){
	if($this->a=="On"){
		$items=array('pirkeuken','pirgarage','pirinkom','pirhall');
		foreach($items as $item)if($this->s[$item]!='Off')$this->ud($this->i[$item],0,'Off');
		$items=array('bureel','denon','tv','tvled','kristal','eettafel','zithoek','garage','terras','tuin','voordeur','keuken','werkblad','wasbak','kookplaat','GroheRed','hall');
		foreach($items as $item)if($this->s[$item]!='Off')$this->sw($this->i[$item],'Off',$item);
	} 
	if($this->s['lichten_auto']=='Off')$this->sw($this->i['lichten_auto'],'On','lichten auto aan');
	if($this->s['luifel']!='Open')$this->sw($this->i['luifel'],'Off','zonneluifel dicht');
}
function minihall2s(){$this->sw($this->i['zoldertrap'],'Off','zoldertrap open');}
function minihall3s(){
	if($this->s['slapen']=='On')$this->sw($this->i['slapen'],'Off','slapen');
	if($this->s['zon']<600&&$this->s['hall']=='Off')$this->sw($this->i['hall'],'On','hall');
}
function minihall4s(){$this->sw($this->i['zoldertrap'],'On');}
function minihall1l(){
	if($this->s['slapen']=='On')$this->sw($this->i['slapen'],'Off','slapen');
	if($this->s['hall']=='Off')$this->sw($this->i['hall'],'On','hall');
	if($this->s['lichtbadkamer1']=='Off')$this->sw($this->i['lichtbadkamer1'],'On','lichtbadkamer1');
	if($this->s['kamer']!='On')$this->sl($this->i['kamer'],100,'dimmer kamer');
	if($this->s['tobi']!='On')$this->sl($this->i['tobi'],100,'dimmer Tobi');
	if($this->s['alex']!='On')$this->sl($this->i['alex'],100,'dimmer Alex');
}
function minihall2l(){$this->sl($this->i['alex'],2,'Alex');}
function minihall3l(){
	$items=array('lichtbadkamer1','lichtbadkamer2','kamer','tobi','alex');
	foreach($items as $item) if($this->s[$item]!='Off')$this->sw($this->i[$item],'Off',$item);}
function minihall4l(){$this->sl($this->i['tobi'],18,'dimmer Tobi');$this->cset('dimmertobi',1);}
function miniliving1s(){
	if($this->s['denon']=='Off'){$this->sw($this->i['denon'],'On','Denon');usleep(600000);}
	if($this->s['tv']=='Off')$this->sw($this->i['tv'],'On','TV');
	if($this->s['zon']<100){
		if($this->s['kristal']=='Off')$this->sw($this->i['kristal'],'On','kristal');
		if($this->s['tvled']=='Off')$this->sw($this->i['tvled'],'On','tvled');
	} else if($this->s['zon']>300){
		if($this->s['kristal']=='On')$this->sw($this->i['kristal'],'Off','kristal');
		if($this->s['tvled']=='On')$this->sw($this->i['tvled'],'Off','tvled');
	}
	file_get_contents($this->denon.'/MainZone/index.put.asp?cmd0=PutZone_InputFunction/SAT/CBL',false,$this->ctx);usleep(600000);
	file_get_contents($this->denon.'/MainZone/index.put.asp?cmd0=PutMasterVolumeSet/-42.0',false,$this->ctx);
	if($this->s['subwoofer']=='Off')$this->sw($this->i['subwoofer'],'On','subwoofer');
}
function miniliving2s(){
	if($this->s['kodi']=='Off')$this->sw($this->i['kodi'],'On','Kodi');
	if($this->s['denon']=='Off')$this->sw($this->i['denon'],'On','Denon');
	if($this->s['tv']=='Off')$this->sw($this->i['tv'],'On','TV');
	if($this->s['zon']<100){
		if($this->s['kristal']=='Off')$this->sw($this->i['kristal'],'On','kristal');
		if($this->s['tvled']=='Off')$this->sw($this->i['tvled'],'On','tvled');
	} else if($this->s['zon']>300){
		if($this->s['kristal']=='On')$this->sw($this->i['kristal'],'Off','kristal');
		if($this->s['tvled']=='On')$this->sw($this->i['tvled'],'Off','tvled');
	}
	file_get_contents($this->denon.'/MainZone/index.put.asp?cmd0=PutZone_InputFunction/DVD',false,$this->ctx);usleep(600000);
	file_get_contents($this->denon.'/MainZone/index.put.asp?cmd0=PutMasterVolumeSet/-30.0',false,$this->ctx);
	if($this->s['subwoofer']=='Off')$this->sw($this->i['subwoofer'],'On','subwoofer');
}
function miniliving3s(){
	$denon=json_decode(json_encode(simplexml_load_string(file_get_contents($this->denon.'/goform/formMainZone_MainZoneXml.xml?_='.$this->time,false,$this->ctx))),TRUE);
	if($denon){
		$denon['MasterVolume']['value']=='--'?$setvalue=-55:$setvalue=$denon['MasterVolume']['value'];
		$setvalue=$setvalue-3;
		if($setvalue>-10)$setvalue=-10;if($setvalue<-80)$setvalue=-80;$volume=80+$setvalue;
		usleep(10000);file_get_contents($this->denon.'/MainZone/index.put.asp?cmd0=PutMasterVolumeSet/'.$setvalue.'.0',false,$this->ctx);}
}
function miniliving4s(){
	$denon=json_decode(json_encode(simplexml_load_string(file_get_contents($this->denon.'/goform/formMainZone_MainZoneXml.xml?_='.$this->time,false,$this->ctx))),TRUE);
	if($denon){
		$denon['MasterVolume']['value']=='--'?$setvalue=-55:$setvalue=$denon['MasterVolume']['value'];
		$setvalue=$setvalue+3;
		if($setvalue>-10)$setvalue=-10;if($setvalue<-80)$setvalue=-80;$volume=80+$setvalue;
		usleep(10000);file_get_contents($this->denon.'/MainZone/index.put.asp?cmd0=PutMasterVolumeSet/'.$setvalue.'.0',false,$this->ctx);}
}
function miniliving1l(){
	if($this->s['denon']=='Off'){$this->sw($this->i['denon'],'On','Denon');usleep(600000);}
	if($this->s['tv']=='On')$this->sw($this->i['tv'],'Off','TV');
	if($this->s['zon']>0){
		if($this->s['kristal']=='On')$this->sw($this->i['kristal'],'Off','Kristal');
		if($this->s['tvled']=='On')$this->sw($this->i['tvled'],'Off','tvled');
	}
	file_get_contents($this->denon.'/MainZone/index.put.asp?cmd0=PutMasterVolumeSet/-50.0',false,$this->ctx);usleep(600000);
	file_get_contents($this->denon.'/MainZone/index.put.asp?cmd0=PutZone_InputFunction/TUNER',false,$this->ctx);
	if($this->s['subwoofer']=='Off')$this->sw($this->i['subwoofer'],'On','subwoofer');
}
function miniliving2l(){$this->sw($this->i['bureel'],'Toggle','Bureel');}
function miniliving3l(){
	$this->sl($this->i['eettafel'],9,'dimmer eettafel');
	if($this->s['tv']=='On')$this->sw($this->i['tv'],'Off','TV');
	if($this->s['kristal']=='On')$this->sw($this->i['kristal'],'Off','kristal');
	if($this->s['tvled']=='On')$this->sw($this->i['tvled'],'Off','tvled');
	file_get_contents($this->denon.'/MainZone/index.put.asp?cmd0=PutZone_OnOff%2FON&cmd1=aspMainZone_WebUpdateStatus%2F',false,$this->ctx);usleep(600000);
	file_get_contents($this->denon.'/MainZone/index.put.asp?cmd0=PutMasterVolumeSet/-55.0',false,$this->ctx);usleep(600000);
	file_get_contents($this->denon.'/MainZone/index.put.asp?cmd0=PutZone_InputFunction/TUNER',false,$this->ctx);
	if($this->s['subwoofer']=='Off')$this->sw($this->i['subwoofer'],'On','subwoofer');
}
function miniliving4l(){
	$items=array('pirkeuken','pirgarage','pirinkom','pirhall');
	foreach($items as $item) if($this->s[$item]!='Off')$this->ud($this->i[$item],0,'Off',$item);
	$items=array('eettafel','zithoek','garage','inkom','hall','keuken','werkblad','wasbak','kookplaat');
	foreach($items as $item) if($this->s[$item]!='Off')$this->sw($this->i[$item],'Off',$item);
}
function pirgarage(){
	if($this->a=="On"&&($this->time<$this->achtochtend||$this->s['zon']<1200)&&$this->s['garage']=='Off')$this->sw($this->i['garage'],'On','garage');
	if(($this->s['weg']=='On'||$this->s['slapen']=='On')&&$this->s['meldingen']=='On'&&strtotime($this->t['weg'])<$this->driemin&&strtotime($this->t['slapen'])<$this->driemin){
		if($this->cget('timealertpirgarage')<$this->eenmin){
			$this->sw($this->i['sirene'],'On');
			$msg='Beweging garage om '.strftime("%H:%M:%S",$this->time);
			$this->cset('timealertpirgarage',$this->time);
			$this->telegram($msg,false);
			$this->ios($msg);
			if($this->sms===true)$this->sms($msg);
		}
	}
}
function pirhall(){
	if($this->a=="On"){
		if($this->s['slapen']=='Off'&&$this->s['hall']=='Off'&&($this->time<$this->achtochtend||$this->s['zon']<100))$this->sw($this->i['hall'],'On','hal');
		if($this->s['inkom']=='Off'&&($this->time<$this->achtochtend||$this->s['zon']<200))$this->sw($this->i['inkom'],'On','inkom');
		if($this->s['weg']=='On'&&$this->s['meldingen']=='On'&&strtotime($this->t['weg'])<$this->driemin){
			if($this->cget('timealertpirhall')<$this->eenmin){
				$this->sw($this->i['sirene'],'On','SIRENE');
				$msg='Beweging hall om '.strftime("%H:%M:%S",$this->time);
				$this->cset('timealertpirhall',$his->time);
				$this->telegram($msg,false);
				$this->ios($msg);
				if($this->sms===true)$this->sms($msg);
			}
		}
	}
}
function pirinkom(){
	if($this->a=="On"){
		if($this->s['inkom']=='Off'&&($this->time<$this->achtochtend||$this->s['zon']<100))$this->sw($this->i['inkom'],'On','inkom');
		if($this->s['slapen']=='Off'&&$this->s['hall']=='Off'&&($this->time<$this->achtochtend||$this->s['zon']<150))$this->sw($this->i['hall'],'On','hall');
		if(($this->s['weg']=='On'||$this->s['slapen']=='On')&&$this->s['meldingen']=='On'&&strtotime($this->t['weg'])<$this->driemin&&strtotime($this->t['slapen'])<$this->driemin){
			if($this->cget('timealertpirinkom')<$this->eenmin){
				$this->sw($this->i['sirene'],'On','SIRENE');
				$msg='Beweging inkom om '.strftime("%H:%M:%S",$this->time);
				$this->cset('timealertpirinkom',$this->time);
				$this->telegram($msg,false);
				$this->ios($msg);
				if($this->sms===true)$this->sms($msg);
			}
		}
	}
}
function pirkeuken(){
	if($this->a=="On"){
		if($this->s['keuken']=='Off'&&$this->s['wasbak']=='Off'&&$this->s['werkblad']=='Off'&&$this->s['kookplaat']=='Off'&&$this->s['zon']<400)$this->sw($this->i['wasbak'],'On','wasbak');
		if(($this->s['weg']=='On'||$this->s['slapen']=='On')&&$this->s['meldingen']=='On'&&strtotime($this->t['weg'])<$this->driemin&&strtotime($this->t['slapen'])<$this->driemin){
			if($this->cget('timealertpirkeuken')<$this->eenmin){
				$this->sw($this->i['sirene'],'On','SIRENE');
				$msg='Beweging keuken om '.strftime("%H:%M:%S",$this->time);
				$this->cset('timealertpirkeuken',$this->time);
				$this->telegram($msg,false);
				$this->ios($msg);if($this->sms===true)$this->sms($msg);
			}
		}
	}
}
function pirliving(){if($this->a=="On"){
	if($this->s['denon']=='Off'&&$this->s['weg']=='Off'&$this->s['slapen']=='Off'){
		if($this->s['zon']<100){
			if($this->s['wasbak']=='Off')$this->sw($this->i['wasbak'],'On','wasbak');
			if($this->s['bureel']=='Off')$this->sw($this->i['bureel'],'On','bureel');
		}
		call_user_func(array($this,'miniliving1l'));
	}
	if(($this->s['weg']=='On'||$this->s['slapen']=='On')&&$this->s['meldingen']=='On'&&strtotime($this->t['weg'])<$this->driemin&&strtotime($this->t['slapen'])<$this->driemin){
		if($this->cget('timealertpirliving')<$this->eenmin){
			$this->sw($this->i['sirene'],'On','SIRENE');
			$msg='Beweging living om '.strftime("%H:%M:%S",$this->time);
			$this->cset('timealertpirliving',$this->time);
			$this->telegram($msg,false);$this->ios($msg);if($this->sms===true)$this->sms($msg);
		}
	}
}}
function poort(){
	if($this->a=="On"){
		if($this->s['zon']<600&&$this->s['garage']=='Off')$this->sw($this->i['garage'],'On','garage');
		if(($this->s['weg']=='On'||$this->s['slapen']=='On')&&$this->s['meldingen']=='On'&&strtotime($this->t['weg'])<$this->driemin){
			if($this->cget('timealertpoort')<$this->eenmin){
				$this->sw($this->i['sirene'],'On','SIRENE');
				$msg='Poort open om '.$this->t['poort'];
				$this->cset('timealertpoort',$this->time);
				$this->telegram($msg,false);
				$this->ios($msg);
				if($this->sms===true)$this->sms($msg);
			}
		}
	}
}
function raamliving(){
	if($this->a=="On"){
		if(($this->s['weg']=='On'||$this->s['slapen']=='On')&&$this->s['meldingen']=='On'){
			if($this->cget('timealertraamliving')<$this->eenmin){
				$this->sw($this->i['sirene'],'On','SIRENE');
				$msg='Raam living open om '.$this->t['raamliving'];
				$this->cset('timealertraamliving',$this->time);
				$this->telegram($msg);
				$this->ios($msg);
				if($this->sms===true)$this->sms($msg);
			}
		}
	}
}
function SDalex(){if($this->a=="On"){$msg='Rook gedecteerd bij Alex!';$this->telegram($msg,false);$this->telegram($msg,false,'Kirby');$this->ios($msg);if($this->sms===true)$this->sms($msg);$this->resetsecurity($this->i['SDalex'],'Alex');}}
function SDbadkamer(){if($this->a=="On"){$msg='Rook gedecteerd in badkamer!';$this->telegram($msg,false);$this->telegram($msg,false,'Kirby');$this->ios($msg);if($this->sms===true)$this->sms($msg);$this->resetsecurity($this->i['SDbadkamer'],'Badkamer');}}
function SDkamer(){if($this->a=="On"){$msg='Rook gedecteerd in slaapkamer!';$this->telegram($msg,false);$this->telegram($msg,false,'Kirby');$this->ios($msg);if($this->sms===true)$this->sms($msg);$this->resetsecurity($this->i['SDkamer'],'Slaapkamer');}}
function SDliving(){if($this->a=="On"){$msg='Rook gedecteerd in living!';$this->telegram($msg,false);$this->telegram($msg,false,'Kirby');$this->ios($msg);if($this->sms===true)$this->sms($msg);$this->resetsecurity($this->i['SDliving'],'Living');}}
function SDtobi(){if($this->a=="On"){$msg='Rook gedecteerd bij Tobi!';$this->telegram($msg,false);$this->telegram($msg,false,'Kirby');$this->ios($msg);if($this->sms===true)$this->sms($msg);$this->resetsecurity($this->i['SDtobi'],'Tobi');}}
function SDzolder(){if($this->a=="On"){$msg='Rook gedecteerd op zolder!';$this->telegram($msg,false);$this->telegram($msg,false,'Kirby');$this->ios($msg);if($this->sms===true)$this->sms($msg);$this->resetsecurity($this->i['SDzolder'],'Zolder');}}
function remotewater(){if($this->a=="On")$this->sw($this->i['water'],'On','water aan');else $this->sw($this->i['water'],'Off','water uit');}
function sirene(){if($this->a=="On"){$this->sw($this->i['deurbel'],'On','Deurbel sirene');sleep(2);$this->sw($this->i['sirene'],'Off','sirene');}}
function wasbakkookplaat(){$this->RefreshZwave(61,'switch','wasbakkookplaat');}
function water(){
	if($this->a=="On"){
		sleep($this->cget('water'));
		$this->sw($this->i['water'],'Off','water');
	}else $this->cset('water',4);
}
/* ============== CRON ACTIVATED EVERY MINUTE BY SOLAR PANELS ================ */function cron(){print $this->stamp." === CRON ===
";$Tbuiten=explode(";",$this->s['buiten_temp']);$Tbuiten=$Tbuiten[0];$buien=$this->s['buienradar'];
//===== Sleep dimmers =====
$items=array('eettafel','zithoek','tobi','kamer','alex');
foreach($items as $item){if($this->s[$item]!='Off'){if(strtotime($this->t[$item]) < $this->dertigsec){$action=$this->cget('dimmer'.$item);
	if($action==1){$level=filter_var($this->s[$item],FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT);$level=floor($level*0.95);if($level<2) $level=0;if($level==20) $level=19;$this->sl($this->i[$item],$level,$item);if($level==0)$this->cset('dimmer'.$item,0);
	} else if($action == 2){$level=filter_var($this->s[$item],FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT);$level=$level+2;if($level==20) $level=21;if($level>30) $level=30;$this->sl($this->i[$item],$level,$item);if($level==30)$this->cset('dimmer'.$item,0);}}}}
//===== VERWARMING =====
if($this->s['weg']=='On'){if($this->s['heating']!='Off'&&strtotime($this->t['heating'])<$this->eenuur){$this->sw($this->i['heating'],'Off','heating');$this->s['heating']='Off';}}
//else {if($this->s['heating']!='On'){$this->sw($this->i['heating'],'On','heating');$this->s['heating']='On';}}
$Setkamer=8.0;$setpointkamer=$this->cget('setpointkamer');
if($setpointkamer!=0&&strtotime($this->t['kamer_set'])<$this->eenuur){$this->cset('setpointkamer',0);$setpointkamer=0;}
if($setpointkamer!=2){
	if($Tbuiten<15&&$this->s['raamkamer']=='Closed'&&$this->s['heating']=='On'&&(strtotime($this->t['raamkamer'])<$this->tweeuur||$this->time>$this->achtavond)){
		$Setkamer=12.0;if($this->time<$this->zevenochtend||$this->time>$this->achtavond)$Setkamer=16.0;
	}
	$Setkamer=number_format($Setkamer,1);if($this->s['kamer_set']!=$Setkamer){$this->ud($this->i['kamer_set'],0,$Setkamer,'Rkamer_set');$this->s['kamer_set']=$Setkamer;}
}	
$Settobi=8.0;$setpointtobi=$this->cget('setpointtobi');
if($setpointtobi!=0&&strtotime($this->t['tobi_set'])<$this->eenuur){$this->cset('setpointtobi',0);$setpointtobi=0;}
if($setpointtobi!=2){
	if($Tbuiten<15&&$this->s['raamtobi']=='Closed'&&$this->s['heating']=='On'&&(strtotime($this->t['raamtobi'])<$this->tweeuur||$this->time>$this->achtavond)){
		$Settobi=12.0;
		if(date('W')%2==1){
				 if(date('N')==3){if($this->time>$this->achtavond)$Settobi=16.0;}
			else if(date('N')==4){if($this->time<$this->zevenochtend||$this->time>$this->achtavond)$Settobi=16.0;}
			else if(date('N')==5){if($this->time<$this->zevenochtend)$Settobi=16.0;}
		} else {
				 if(date('N')==3){if($this->time>$this->achtavond) $Settobi=16.0;}
			else if(in_array(date('N'),array(4,5,6))){if($this->time<$this->zevenochtend||$this->time>$this->achtavond)$Settobi=16.0;}
			else if(date('N')==7){if($this->time<$this->zevenochtend)$Settobi=16.0;}
		}
	}
	$Settobi=number_format($Settobi,1);if($this->s['tobi_set']!=$Settobi){$this->ud($this->i['tobi_set'],0,$Settobi,'Rtobi_set');$this->s['tobi_set']=$Settobi;}
}
$Setalex=8.0;$setpointalex=$this->cget('setpointalex');
if($setpointalex!=0&&strtotime($this->t['alex_set'])<$this->achtuur){$this->cset('setpointalex',0);$setpointalex=0;}
if($setpointalex!=2){
	if(number_format($Tbuiten,1)<17&&$this->s['raamalex']=='Closed'&&$this->s['heating']=='On'&&(strtotime($this->t['raamalex'])<$this->tweeuur||$this->time>$this->achtavond)){
		$Setalex=12.0;if($this->time<strtotime('8:00')||$this->time>$this->achtavond)$Setalex=18.5;
	}
	$Setalex=number_format($Setalex,1);
	if($this->s['alex_set'] != $Setalex){$this->ud($this->i['alex_set'],0,$Setalex,'Ralex_set');$this->s['alex_set']=$Setalex;}
}
$Setliving=14.0;$setpointliving=$this->cget('setpointliving');
if($setpointliving!=0&&strtotime($this->t['living_set'])<$this->drieuur){$this->cset('setpointliving',0);$setpointliving=0;}
if($setpointliving!=2){
	if($Tbuiten<20&&$this->s['heating']=='On'&&$this->s['raamliving']=='Closed'){$Setliving=17.0;
			 if($this->time>=strtotime('3:00')&&$this->time<$this->zevenochtend)$this->s['slapen']=='Off'?$Setliving=20.5:$Setliving=17.0;
		else if($this->time>=$this->zevenochtend&&$this->time<strtotime('22:30'))$this->s['slapen']=='Off'?$Setliving=20.5:$Setliving=17.0;
	}
	$Setliving=number_format($Setliving,1);
	if($this->s['living_set']!= $Setliving){$this->ud($this->i['living_set'],0,$Setliving,'Rliving_set');$this->s['living_set']=$Setliving;}
}
if($this->s['deurbadkamer']=="Open") {
	if($this->s['badkamer_set']!=10&&strtotime($this->t['deurbadkamer'])<$this->eenmin){
		$this->ud($this->i['badkamer_set'],0,10,'badkamer_set 10 deur open');
		$this->s['badkamer_set']=10;
	}
}else if($this->s['deurbadkamer']=="Closed"){
	if($this->s['lichtbadkamer']=='On'&&$this->s['badkamer_set']!=22){
		$this->ud($this->i['badkamer_set'],0,22,'badkamer_set 22 deur dicht en licht aan');
		$this->s['badkamer_set']=22;
	}else if($this->s['lichtbadkamer']=='Off'&&$this->s['badkamer_set']!=15){
		$this->ud($this->i['badkamer_set'],0,15,'badkamer_set 15 deur dicht en licht uit');
		$this->s['badkamer_set']=15;
	}
}
$kamers=array('living','badkamer','tobi','alex','kamer');
$kamersgas=array('living','alex');
$bigdif=100;$brander=$this->s['brander'];$Tbrander=strtotime($this->t['brander']);$Ibrander=$this->i['brander'];
foreach($kamers as $kamer){${'dif'.$kamer}=number_format($this->s[$kamer.'_temp']-$this->s[$kamer.'_set'],1);if(in_array($kamer,$kamersgas))if(${'dif'.$kamer}<$bigdif)$bigdif=${'dif'.$kamer};${'Set'.$kamer}=number_format($this->s[$kamer.'_set'],1);}
foreach($kamers as $kamer){if(${'dif'.$kamer}<=number_format(($bigdif+ 0.2),1)&&${'dif'.$kamer}<1)${'RSet'.$kamer}=$this->setradiator($kamer,${'dif'.$kamer},true);else ${'RSet'.$kamer}=$this->setradiator($kamer,${'dif'.$kamer},false);}
if(number_format($this->s['kamerZ'],1)!==number_format($RSetkamer,1)){$this->ud($this->i['kamerZ'],0,number_format($RSetkamer,1),'RkamerZ');}
if(number_format($this->s['tobiZ'],1)!==number_format($RSettobi,1)){$this->ud($this->i['tobiZ'],0,number_format($RSettobi,1),'RtobiZ');}
if(number_format($this->s['alexZ'],1)!==number_format($RSetalex,1)){$this->ud($this->i['alexZ'],0,number_format($RSetalex,1),'RalexZ');}
//if(number_format($this->s['badkamerZ'],1)!==number_format($RSetbadkamer,1)){$this->ud($this->i['badkamerZ'],0,number_format($RSetbadkamer,1),'RbadkamerZ');}
if(number_format($this->s['livingZ'],1)!==number_format($RSetliving,1)){$this->ud($this->i['livingZ'],0,number_format($RSetliving,1),'RlivingZ');}
if(number_format($this->s['livingZZ'],1)!==number_format($RSetliving,1)){$this->ud($this->i['livingZZ'],0,number_format($RSetliving,1),'RlivingZZ');}
if(number_format($this->s['livingZE'],1)!==number_format($RSetliving,1)){$this->ud($this->i['livingZE'],0,number_format($RSetliving,1),'RlivingZE');}
if(strtotime($this->t['tobi_set'])<$this->eendag)$this->ud($this->i['tobi_set'],0,$this->s['tobi_set'],'Update tobi');
if(strtotime($this->t['living_set'])<$this->eendag)$this->ud($this->i['living_set'],0,$this->s['living_set'],'Update living');
if(strtotime($this->t['kamer_set'])<$this->eendag)$this->ud($this->i['kamer_set'],0,$this->s['kamer_set'],'Update kamer');
if(strtotime($this->t['alex_set'])<$this->eendag)$this->ud($this->i['alex_set'],0,$this->s['alex_set'],'Update alex');
if($bigdif<=-0.3&&$brander=="Off"&& $Tbrander<$this->time-60)$this->sw($Ibrander,'On','brander dif = '.$bigdif);
else if($bigdif<=-0.2&&$brander=="Off"&& $Tbrander<$this->time-120)$this->sw($Ibrander,'On','brander dif = '.$bigdif);
else if($bigdif<=-0.1&&$brander=="Off"&& $Tbrander<$this->time-180)$this->sw($Ibrander,'On','brander dif = '.$bigdif);
else if($bigdif<=0&&$brander=="Off"&& $Tbrander<$this->time-240)$this->sw($Ibrander,'On','brander dif = '.$bigdif);
else if($bigdif>=0.1&&$brander=="On"&& $Tbrander<$this->time)$this->sw($Ibrander,'Off','brander dif = '.$bigdif);
else if($bigdif>=0&&$brander=="On"&& $Tbrander<$this->time-60)$this->sw($Ibrander,'Off','brander dif = '.$bigdif);
else if($bigdif>=-0.1&&$brander=="On"&& $Tbrander<$this->time-120)$this->sw($Ibrander,'Off','brander dif = '.$bigdif);
else if($bigdif>=-0.2&&$brander=="On"&& $Tbrander<$this->time-180)$this->sw($Ibrander,'Off','brander dif = '.$bigdif);
else if($bigdif>=-0.3&&$brander=="On"&& $Tbrander<$this->time-240)$this->sw($Ibrander,'Off','brander dif = '.$bigdif);

$badkvuur=$this->s['badkamervuur'];$Tbadkvuur=strtotime($this->t['badkamervuur']);$Ibadkvuur=$this->i['badkamervuur'];
if($difbadkamer<=-0.2&&$badkvuur=="Off"&&$Tbadkvuur<$this->time-180)$this->sw($Ibadkvuur,'On','badkamervuur dif = '.$difbadkamer);
else if($difbadkamer<=-0.1&&$badkvuur=="Off"&&$Tbadkvuur<$this->time-240)$this->sw($Ibadkvuur,'On','badkamervuur dif = '.$difbadkamer);
else if($difbadkamer<=0&&$badkvuur=="Off"&&$Tbadkvuur<$this->time-360)$this->sw($Ibadkvuur,'On','badkamervuur dif = '.$difbadkamer);
else if($difbadkamer>=0.1&&$badkvuur=="On"&&$Tbadkvuur<$this->time)$this->sw($Ibadkvuur,'Off','badkamervuur dif = '.$difbadkamer);
else if($difbadkamer>=0&&$badkvuur=="On"&&$Tbadkvuur<$this->time-45)$this->sw($Ibadkvuur,'Off','badkamervuur dif = '.$difbadkamer);
else if($difbadkamer>=-0.1&&$badkvuur=="On"&&$Tbadkvuur<$this->time-90)$this->sw($Ibadkvuur,'Off','badkamervuur dif = '.$difbadkamer);
else if($difbadkamer>=-0.3&&$badkvuur=="On"&&$Tbadkvuur<$this->time-150)$this->sw($Ibadkvuur,'Off','badkamervuur dif = '.$difbadkamer);
//Temperatuurcheck
if($this->s['meldingen']=='On'){$items=array('living_temp','badkamer_temp','kamer_temp','tobi_temp','alex_temp','zolder_temp');$avg=0;
foreach($items as $item)$avg=$avg+$this->s[$item];$avg=$avg/6;
foreach($items as $item){$temp=$this->s[$item];if($temp>$avg + 5&&$temp>25){$msg='T '.$item.'='.$temp.'°C. AVG='.round($avg,1).'°C';if($this->cget('timealerttemp'.$item)<$this->eenuur){$this->telegram($msg,false);$this->telegram($msg,false,'Kirby');$this->ios($msg);if($this->sms===true)$this->sms($msg);$this->cset('timealerttemp'.$item,$this->time);}}if(strtotime($this->t[$item])<$this->vieruur){if($this->cget('timealerttempupd'.$item)<$this->twaalfuur){$this->telegram($item.' not updated');$this->cset('timealerttempupd'.$item,$this->time);}}}}

/* ==== Zonneluifel ==== */ $wind=explode(";",$this->s['Wind']);
if($this->s['luifel']!='Closed'&&($wind[2]>83||$wind[3]>83||$buien>10||$this->s['zon']==0)){
	print $this->stamp.' --- Luifel: Wind='.$wind[2].'|Gust='.$wind[3].'|Buien='.round($buien,0).'|Zon='.$this->s['zon'].'|Luifel='.$this->s['luifel'].'|Last='.$this->t['luifel'].'
';
	if($wind[2]>83){$msg='Luifel dicht, wind '.$wind[2]/10 .'m/s';$this->sw($this->i['luifel'],'Off',$msg);$this->telegram($msg);
		if(strtotime($this->t['luifel'])<$this->eenuur)$this-sw($this->i['luifel'],'Off',$msg.' repeat');
	} else if($wind[3]>83){$msg='Luifel dicht, gust '.$wind[2]/10 .'m/s';
		$this->sw($this->i['luifel'],'Off',$msg);$this->telegram($msg);
		if(strtotime($this->t['luifel'])<$this->eenuur)$this-sw($this->i['luifel'],'Off',$msg.' repeat');
	} else if($buien>25){$msg='Luifel dicht, '.round($buien,0) .'% regen voorspeld';
		$this->sw($this->i['luifel'],'Off',$msg);$this->telegram($msg);
		if(strtotime($this->t['luifel'])<$this->eenuur)$this-sw($this->i['luifel'],'Off',$msg.' repeat');
	} else if($this->s['zon']==0){	$msg='Luifel dicht, geen zon meer';
		$this->sw($this->i['luifel'],'Off',$msg);$this->telegram($msg);
		if(strtotime($this->t['luifel'])<$this->eenuur)$this-sw($this->i['luifel'],'Off',$msg.' repeat');
	}
} else if($this->s['luifel']=='Closed'&&$this->time>strtotime('10:25')&&$wind[2]<83&&$wind[3]<83&&$buien<25&&$this->s['living_temp']>20&&$this->s['zon']>1200&&strtotime($this->t['luifel'])<$this->tienmin){
	print $this->stamp.' --- Luifel: Wind='.$wind[2].'|Gust='.$wind[3].'|Buien='.round($buien,0).'|Zon='.$this->s['zon'].'|Luifel='.$this->s['luifel'].'|Last='.$this->t['luifel'].'
';
		$msg='Luifel open';$this->sw($this->i['luifel'],'On',$msg);$this->telegram($msg);
		if(strtotime($this->t['luifel'])<$this->eenuur)$this-sw($this->i['luifel'],'On',$msg.' repeat');
}

/* === 1 keer per minuut === */ if($this->cget('time-cron')<$this->eenmin){$this->cset('time-cron',$this->time);
	//Check last updatetime and alert
	$devices=array('tobiZ','alexZ','livingZ','livingZZ','livingZE','kamerZ');
	foreach($devices as $device){if(strtotime($this->t[$device])<$this->vieruur){if($this->cget('timealert'.$device)<$twaalfuur){$this->telegram($device.' geen communicatie');$this->cset('timealert'.$device,$this->time);}}}
	//KODI
	if($this->s['kodi']=='On'&&strtotime($this->t['kodi'])<$this->vijfmin){$status=$this->pingDomain('192.168.0.7',1597);if($status!=1){$this->cset('timekodi',$this->time);sleep(10);$status2=$this->pingDomain('192.168.0.7',1597);if($status2!=1)$this->sw($this->i['kodi'],'Off','kodi');}}
	//Ramen open/dicht.
	if($this->s['weg']=='Off'&&$this->s['slapen']=='Off'){
		if(($Tbuiten>$this->s['kamer_temp']&&$Tbuiten>$this->s['tobi_temp']&&$Tbuiten>$this->s['alex_temp'])&&$Tbuiten>19&&($this->s['kamer_temp']>19||$this->s['tobi_temp']>19||$this->s['alex_temp']>19)&&($this->s['raamkamer']=='Open'||$this->s['raamtobi']=='Open'||$this->s['raamalex']=='Open')) if($this->cget('timeramen')<$this->tweeuur){$this->telegram('Ramen boven dicht doen, te warm buiten',false);$this->telegram('Ramen boven dicht doen, te warm buiten',false,'Kirby');$this->cset('timeramen',$this->time);}
		else if(($Tbuiten<=$this->s['kamer_temp']||$Tbuiten<=$this->s['tobi_temp']||$Tbuiten<=$this->s['alex_temp'])&&($this->s['kamer_temp']>20||$this->s['tobi_temp']>20||$this->s['alex_temp']>20)&&($this->s['raamkamer']=='Closed'||$this->s['raamkamer']=='Closed'||$this->s['raamkamer']=='Closed')) if($this->cget('timeramen')<$this->tweeuur){$this->telegram('Ramen boven open doen, te warm binnen',false);$this->telegram('Ramen boven open doen, te warm binnen',false,'Kirby');$this->cset('timeramen',$this->time);}
	}
	//REGENPOMP
	$regenpomp=$this->s['regenpomp'];$Tregenpomp=strtotime($this->t['regenpomp']);
	if($buien>0)$pomppauze = 14400/$buien;else $pomppauze=14400;
	if($regenpomp=='On'&&$Tregenpomp<$this->eenmin)$this->sw($this->i['regenpomp'],'Off','regenpomp');
	else if($regenpomp=='Off'&&$Tregenpomp<$this->time-$pomppauze)$this->sw($this->i['regenpomp'],'On','regenpomp');	
	//Fan vestiaire
	if($this->s['living_temp']>21&&$this->s['living_temp']>$Tbuiten&&$this->s['fanvestiaire']=='Off'&&strtotime($this->t['fanvestiaire'])<$this->eenuur)$this->sw($this->i['fanvestiaire'],'On','Fan Vestiaire');
	else if(($this->s['living_temp']<$Tbuiten||$this->s['living_temp']<=21)&&$this->s['fanvestiaire']=='On'&&strtotime($this->t['fanvestiaire'])<$this->eenuur)$this->sw($this->i['fanvestiaire'],'Off','Fan Vestiaire');
	if($this->s['pirlivingR']!='Off'&&strtotime($this->t['pirlivingR'])<$this->eenmin)$this->sw($this->i['pirlivingR'],'Off','Reset pirlivingR');
	if($this->s['pirgarage']=='Off'&&$this->s['poort']=='Closed'&&strtotime($this->t['pirgarage'])<$this->driemin&&strtotime($this->t['poort'])<$this->driemin&&strtotime($this->t['garage'])<$this->eenmin&&$this->s['garage']=='On'&&$this->s['lichten_auto']=='On')$this->sw($this->i['garage'],'Off','licht garage');
	if(strtotime($this->t['pirinkom'])<$this->tweemin&&strtotime($this->t['pirhall'])<$this->tweemin&&strtotime($this->t['inkom'])<$this->tweemin&&strtotime($this->t['hall'])<$this->tweemin&&$this->s['lichten_auto']=='On'){if($this->s['inkom']=='On')$this->sw($this->i['inkom'],'Off','licht inkom');if($this->s['hall']=='On')$this->sw($this->i['hall'],'Off','licht hall');}
	if(strtotime($this->t['pirkeuken'])<$this->tweemin&&strtotime($this->t['wasbak'])<$this->tweemin&&$this->s['pirkeuken']=='Off'&&$this->s['wasbak']=='On'&&$this->s['werkblad']=='Off'&&$this->s['keuken']=='Off'&&$this->s['kookplaat']=='Off')$this->sw($this->i['wasbak'],'Off','wasbak pir keuken');
	if($this->s['voordeur']=='On'&&strtotime($this->t['voordeur'])<$this->tienmin)$this->sw($this->i['voordeur'],'Off','Voordeur uit');
	if($this->s['lichten_auto']=='Off') if(strtotime($this->t['lichten_auto'])<$this->drieuur)$this->sw($this->i['lichten_auto'],'Off','lichten_auto aan');
	//meldingen inschakelen indien langer dan 3 uur uit.
	if($this->s['meldingen']=='Off'&&strtotime($this->t['meldingen'])<$this->drieuur)$this->sw($this->i['meldingen'],'On','meldingen');
	//slapen-weg bij geen beweging
	if(strtotime($this->t['pirliving'])<$this->vieruur&&strtotime($this->t['pirlivingR'])<$this->vieruur&&strtotime($this->t['pirgarage'])<$this->vieruur&&strtotime($this->t['pirinkom'])<$this->vieruur&&strtotime($this->t['pirhall'])<$this->vieruur&&strtotime($this->t['slapen'])<$this->vieruur&&strtotime($this->t['weg'])<$this->vieruur&&$this->s['weg']=='Off'&&$this->s['slapen']=="Off"){$this->sw($this->i['slapen'],'On','slapen');$this->telegram('slapen ingeschakeld na 4 uur geen beweging');}
	if(strtotime($this->t['pirliving'])<$this->twaalfuur&&strtotime($this->t['pirlivingR'])<$this->twaalfuur&&strtotime($this->t['pirgarage'])<$this->twaalfuur&&strtotime($this->t['pirinkom'])<$this->twaalfuur&&strtotime($this->t['pirhall'])<$this->twaalfuur&&strtotime($this->t['slapen'])<$this->twaalfuur&&strtotime($this->t['weg'])<$this->twaalfuur&&$this->s['weg']=='Off'&&$this->s['slapen']=="On"){$this->sw($this->i['slapen'],'Off','slapen');$this->sw($this->i['weg'],'On','weg');$this->telegram('weg ingeschakeld na 12 uur geen beweging');}
	if($this->s['buienradar']==0&&$this->s['regenpomp']=='On')$this->sw($this->i['regenpomp'],'Off','regenpomp');
	//Pomp - Verwarming zwembad uitschakelen
	if($this->s['zwembadfilter']=='On'){if(strtotime($this->t['zwembadfilter'])<$this->vieruur&&$this->time>strtotime("18:00")&&$this->s['zwembadwarmte']=='Off')$this->sw($this->i['zwembadfilter'],'Off','zwembadfilter');}
	else {if(strtotime($this->t['zwembadfilter'])<$this->vieruur&&$this->time>strtotime("12:00")&&$this->time<strtotime("16:00"))$this->sw($this->i['zwembadfilter'],'On','zwembadfilter');}
	if($this->s['zwembadwarmte']=='On'){if(strtotime($this->t['zwembadwarmte'])<$this->eendag)$this->sw($this->i['zwembadwartme'],'Off','warmtepomp zwembad');if($this->s['zwembadfilter']=='Off')$this->sw($this->i['zwembadfilter'],'On','zwembadfilter');}
	//Alles uitschakelen
	if($this->s['weg']=='On'||$this->s['slapen']=='On'){if(strtotime($this->t['weg'])>$this->eenmin||strtotime($this->t['slapen'])>$this->eenmin) $uit=$this->eenmin; else $uit=$this->tienmin;
		$items=array('denon','bureel','tv','tvled','kristal','eettafel','zithoek','garage','terras','tuin','voordeur','keuken','werkblad','wasbak','kookplaat');foreach($items as $item) if($this->s[$item]!='Off'&&strtotime($this->t[$item])<$uit)$this->sw($this->i[$item],'Off',$item);
		$items=array('lichtbadkame1','lichtbadkamer2','badkamervuur');foreach($items as $item) if($this->s[$item]!='Off'&&strtotime($this->t[$item])<$this->halfuur)$this->sw($this->i[$item],'Off',$item);
		$items=array('living','badkamer','kamer','tobi','alex');foreach ($items as $item){${'setpoint'.$item}=$this->cget('setpoint'.$item);if(${'setpoint'.$item}!=0&&strtotime($this->t[$item])<$this->eenuur)$this->cset('setpoint'.$item,0);}
		if($this->s['weg']=='On'){$items=array('lichtbadkamer1','lichtbadkamer2','kamer','tobi','alex');foreach($items as $item) if($this->s[$item]!='Off'&&strtotime($this->t[$item])<$uit)$this->sw($this->i[$item],'Off',$item);}
	} else {
		if($this->s['GroheRed']=='Off')$this->sw($this->i['GroheRed'],'On','GroheRed');
	}
	//Schakelingen herhalen
	$items=array('brander','badkamervuur');foreach($items as $item) if($this->s[$item]!='Off'&&strtotime($this->t[$item])<$this->eenuur)$this->sw($this->i[$item],$this->s[$item],$item);

	//Service online checks
	$devcheck='PiCam1 Voordeur';if($this->pingDomain('192.168.0.11',80)==1){$prevcheck=$this->cget('check'.$devcheck);if($prevcheck>=4)$this->telegram($devcheck.' online');if($prevcheck>0)$this->cset('check'.$devcheck,0);}else {$check=$this->cget('check'.$devcheck) + 1;if($check>0)$this->cset('check'.$devcheck,$check);if($check==4)$this->telegram($devcheck.' Offline');if($check%100==0)$this->telegram($devcheck.' nog steeds Offline');}
	$devcheck='PiCam2 Alex';if($this->pingDomain('192.168.0.12',80)==1){$prevcheck=$this->cget('check'.$devcheck);if($prevcheck>=4)$this->telegram($devcheck.' online');if($prevcheck>0)$this->cset('check'.$devcheck,0);}else {$check=$this->cget('check'.$devcheck) + 1;if($check>0)$this->cset('check'.$devcheck,$check);if($check==4)$this->telegram($devcheck.' Offline');if($check%100==0)$this->telegram($devcheck.' nog steeds Offline');}
	$devcheck='PiHole DNS';if($this->pingDomain('192.168.0.2',53)==1){$prevcheck=$this->cget('check'.$devcheck);if($prevcheck>=4)$this->telegram($devcheck.' online');if($prevcheck>0)$this->cset('check'.$devcheck,0);}else {$check=$this->cget('check'.$devcheck) + 1;if($check>0)$this->cset('check'.$devcheck,$check);if($check==4)$this->telegram($devcheck.' Offline');if($check%100==0)$this->telegram($devcheck.' nog steeds Offline');}
	$devcheck='PiHole WWW';if($this->pingDomain('192.168.0.2',80)==1){$prevcheck=$this->cget('check'.$devcheck);if($prevcheck>=4)$this->telegram($devcheck.' online');if($prevcheck>0)$this->cset('check'.$devcheck,0);}else {$check=$this->cget('check'.$devcheck) + 1;if($check>0) cset('check'.$devcheck,$check);if($check==4)$this->telegram($devcheck.' Offline');if($check%100==0)$this->telegram($devcheck.' nog steeds Offline');}
	if($this->s['water']=='On'){if(strtotime($this->t['water'])<$this->cget('water'))$this->sw($this->i['water'],'Off','Water uitschakelen');}
	//Refresh Zwave devices
	$refresh=$this->time-1800;
	$items=array(3=>'media',7=>'hallzolder',8=>'lichtbadkamer',9=>'badkamervuur',12=>'inkomvoordeur',13=>'brander',15=>'bureeltobi',22=>'werkbladtuin',23=>'water',24=>'garageterras',49=>'keukenzolderg',56=>'grohered',57=>'fanvestiaire',58=>'tuinpomp',59=>'zwembad',61=>'wasbakkookplaat');
	foreach($items as $item => $name) if($this->cget('timerefresh-'.$name)<$refresh)$this->RefreshZwave($item,'time',$name);
	if($this->cget('timenetworkheal')<$this->twaalfuur&&$this->time>strtotime('15:00')){
		file_get_contents($this->api.'json.htm?type=command&param=zwavenetworkheal&idx=4');
		$this->cset('timenetworkheal',$this->time);
	}
	$rains=file_get_contents('http://gps.buienradar.nl/getrr.php?lat=50.892880&lon=3.112568');
	$rains=str_split($rains,11);
	$totalrain=0;
	$aantal=0;
	foreach($rains as $rain){
		$aantal=$aantal+1;
		$totalrain=$totalrain+substr($rain,0,3);
		$newrain=number_format($totalrain/$aantal,2);
		if($aantal==7)break;
	}
	if($newrain>100)$newrain=100;
	$averagerain=floor(($newrain+($this->s['buienradar']*9))/10);
	if($averagerain!=$this->s['buienradar']) {
		print $this->stamp." --- Buienradar: Prev=".$this->s['buienradar']."|New=$newrain|Update=$averagerain
";
		$this->ud($this->i['buienradar'],0,$averagerain,'buienradar');
	}
	include('gcal/gcal.php');
}
//END CRON
}
}